ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ
ਆਦਮੀ #Online ਦਿਸ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਭ ਠੀਕ ਆ :)

ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਾ “Online” ਰੱਖੇ :D :P

Leave a Comment