ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੀਂ,,,
ਜੇ #ਸੂਰਜ ਛਿਪਿਆ ੲੇ ਤਾਂ ਚੜੇਗਾ ਜਰੂਰ ,
#ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਪਏ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ,
ਤੂੰ #ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ  !!!

Leave a Comment