ਪਹਿਲਾ ਯਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ__
ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ__
ਰੂਹ ਕੱਡ ਕੇ..... ਜਿਸਮ __ਤਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ__
ਮੈਨੂ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ
ਰਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ....

Leave a Comment