ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਮੇਹਰ ਹੀ ਕਰੀਂ
ਕਰੀ ਸਭਦਾ ਭਲਾ, ਪਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀਂ
ਸੁਖੀ ਵੱਸਣ ਸਾਰੇ,
ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਨੇਰ ਨਾ ਕਰੀਂ ॥ੴ॥

Leave a Comment