ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ #ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਆਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ,
ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਮਾਨ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਚਣ ਨੇ ਚੱਲੇ,
ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ #ਯਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ...

Leave a Comment