ਸਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਸੱਜਦੀਆਂ ਨੇ...
ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਟੌਹਰ ਨਵਾਬੀ....
ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ..
ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ #ਪੰਜਾਬੀ.......

Leave a Comment