ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮਰਜਾਣੀ ਏ,
ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਰੱਬ ਜਿਨਾ #ਭਰੋਸਾ ਸੋਹਣੀਏ,
ਅੱਜ ਤੂੰ ਵਾਂਗ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਤੋੜ ਤਾ,
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਂਭ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ,
ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਖੇਡ ਕੇ ਮੋੜ ਤਾ !

Leave a Comment