ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ
Temple Run ਖੇਡਦਾਂ ਏ
ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ tuttu,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ,
ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਭੂੰਜੇ ਪਾ ਕੇ kuttu...

Leave a Comment