ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀ ,
ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ #ਗਰੂਰ ਐ ,
ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ,
ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋ ਦੂਰ ਐ !!!

Leave a Comment