ਦੂਰ School ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ . . .
Class Room wich ਲੱਗੀ ਓਹੋ Mehfil ਯਾਦ ਆ ਗਈ . . .
ਭੁੱਲਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਓਹ School ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਤੇ
Tur ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਓਹ ਮਰਜਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ......

Leave a Comment