ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਿ ਨੀ ਸਕਿਆ ਤੈਨੂੰ
ਏਸੇ ਗੱਲ ਦਾ #ਅਫਸੋਸ ਆ ਮੈਨੂੰ
ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ
ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ

Leave a Comment