ਮਾਂ ਘਾਬਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਤੇ
ਵੇ ਪੁੱਤ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਜਾ
ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਟੈਕ ਆ ਗਿਆ
ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ
ਡੇਲੇ ਪੁੱਠੇ
ਧੋਣ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਆ
ਪੁੱਤ :- ਟੈਨਸਨ ਨਾ ਲੈ ਮਾਤਾ
ਉਹ #ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ...

ਮਾਂ :- ਮਰਜੋ ਕੰਜਰੋ  !
ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਡੇਲ ਨੇ

Leave a Comment