ਨਾ ਸੌਕ Bullet ਦਾ
ਨਾ ਸੌਕ #Safari ਦਾ
ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਕ
ਸਿਰ ਚੜ ਬੋਲਦੀ #Sardari ਦਾ......!

Leave a Comment