ਤੇਰੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ #ਯਾਦ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਰਹਿ ਗਈ ਏਂ,
ਖੋਰੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਕੇ ਨਹੀ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਬੇਚੈਨੀ ਬਣ ਰਹਿ ਗਈ ਏਂ
ਅਸਲ 'ਚ ਕਦੋ ਬਣੇਗੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਵਾਬਾ 'ਚ #ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਰਹਿ ਗਈ ਏਂ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ,
ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ, ਗੱਲ ਪੁਰਾਨੀ ਬਣ ਬਹਿ ਗਈ ਏਂ...

Leave a Comment