ਦੇਖ ਤੂੰ #Swag ਸਾਡਾ ਸਾਰੇਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆ,
ਹਰ ਨੱਡੀ ਦੀ ਊਏ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਆ...
ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਆ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਆ,
ਥੋੜ ਨਈਓਂ ਰੱਖੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦੀ,
ਬਰੈਂਡ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦਾ
ਦੂਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪੱਗ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰੀਝ ਨੀ...

Leave a Comment