ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ...
ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਰੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ..
ਗ਼ਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ....
ਗ਼ਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ...

Leave a Comment