ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ,,,
ਜਦੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਦਿਖੇਂ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਖਿਲ ਜਾਵੇ....
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ #ਦਿਲ ਕਰਦਾ
ਲਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾਂ ਕਿਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ... :(

Leave a Comment