ਹਰ ਗੀਤ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ
ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ
ਇੱਥੇ ਅਰਸ਼ੌਂ ਡਿੱਘੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ,,,
ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਦੀ
ਇਹ ਰੋਗ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਤੁਰਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਕਰੇ
ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗਲਤੀ ਏ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੀ ...

Leave a Comment