ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਖ 
ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ.
ਉਹਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦਾ
ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ...
ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਦੇ ਲਈ,
ਤਾਂ ਸੌਹੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ,
ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦੇ...

Leave a Comment