ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਚੱਲੇ,
ਪਰ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ,
ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਸਭ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ,
ਪਰ ਤੈੰਨੂ ਵੀ ਗਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ,
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਉਗੀ ਤੇਰੀ,
ਪਰ ਤੈੰਨੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ,
ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਘੇਰ ਲਿਆ,
ਪਰ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵੀ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ,
ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਯਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ,
ਪਰ ਹੁਣ ਤੈੰਨੂ ਵੀ ਵਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ,
ਤੈੰਨੂ ਛੱਡ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡਿਆ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ,
ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ...

Leave a Comment