ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ,
ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਏ,
ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੰਗਾ,
ਜੋ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ... :/

Leave a Comment