ਸਾਡੇ Camera ਦੇ pixel ਬਿੱਲੋ Low
Raapo ਬੜੀ High ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ
ਪਰ ਕਦੇ ਕਰੀ ਦੀ ਨੀ Show
.
ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਮਾਰਦੀ ਆ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਬਿੱਲੀਏ
ਦੂਜਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ।।

Leave a Comment