ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਮੇਰੀਅਾ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗੲੀਅਾ
ਤੂੰ ਮੁੜਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਈ ਸਦੀਆ ਬੀਤ ਗਈਆ...
#ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਰੋ-ਰੋ ਕੱਟਦੀ ਆਂ,
ਰਾਹ ਤੇਰੇ ਅਾੳੁਣ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਡੀਆ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਤੱਕਦੀ ਅਾ...

Leave a Comment