ਪਿਛਲੇ 2 – 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ !
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ  ਵੀ
ਕਰਵਾਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗੀ 😀 😜

Leave a Comment