ਤੂੰ #Apple Di ਫੈਨ Kudhe
ਕਰੇਂ Shaunk ਤੂੰ Poore ਦਿਲ ਦੇ__
ਸਾਡੇ #Nokia Di
ਗੱਲ Kardean ਦੀ #Battery ਹਿੱਲ ਜੇ_ :D

Leave a Comment