ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ
ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂਗ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੰਗ ਗਿਆ
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬੀਤ ਹਰ ਪਲ ਗਿਆ
ਵਿਛੋੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਗਿਆ
ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਏੰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ...
ਛੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਤ ਕੱਲ ਗਿਆ...

Leave a Comment