ਨੀ ਤੂ ਮੇਰੀ ਬੁਕਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ....!!
..
..
..
..
ਤੇ ਵੇਲਾ
..
..
..
..
ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਾਦੂ ਮੈਂ....!!!

Leave a Comment