ਰੱਬਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ  ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ
ਦੋ ਦਿਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਤੀ
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਉਸ ਚੰਦਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਭਰਤੀ
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ
ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੱਖ ਕਰਤੀ...

Leave a Comment