ਸਾਡੇ ਨੈਨ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਸਚ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂਓ ਆਉਣਾ...
ਤੇਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇ ਉਡੀਕਾਂ ਕੀਹਨੂੰ ਕਿਹੰਦੇ ਨੇ |

Leave a Comment