ਦਰਦ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿਸੀ ਰੋਜ ।
ਕਮਾਲ ਕੀ ਇਕ ਗ਼ਜ਼ਲ ਸੁਨਾਏਂਗੇ ਕਿਸੀ ਰੋਜ।
ਉੜਨੇ ਦੋ ਇਨ ਪਰਿੰਦੋਂ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾਉਂ ਮੇ
ਹਮਾਰੇ ਹੂਏ ਤੋ ਲੌਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏਂਗੇ ਕਿਸੀ ਰੋਜ ।

Leave a Comment