ਉਸ ਬੇਵਫਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ....:'(

Leave a Comment