ਉਸ ਮਰਜਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਦੇਂ ਸੀ
ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਰਖ ਕੇ
ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ !!!!

Leave a Comment