ਸੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ- ਪੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਅੱਤ ਨੀ
ਫਿਰ ਬੈੰਡ ਚੋ ਨਾ ਆਏ 7 ਨੀ
ਵੀਜਾ ਲਗਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬੱਲੀਏ
ਓਹ ਫਿਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਖਿਆ
ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਦੋੜਦੀ

Leave a Comment