ਲੱਖ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੁਨੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾਰ
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਪਣਾ ਯਾਰ ਕਦੇ ਗਵਾਈਏ ਨਾਂ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਜਾ ਸੁੱਖ ਆਵੇ,
ਰੱਬ ਤੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਛੁਪਾਈਏ ਨਾਂ,
ਯਾਰੀ ਲਾਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਏ,
ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਲਾਈਏ ਨਾਂ,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂ ਲਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ,
ਮਾੜਾ ਵਕਤ,ਅਪਣੀ ਔਕਾਤ ਕਦੇ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾਂ,
ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨੀਵਿਆਂ ਸੰਗ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀ ਨਿਭਣੀ,
ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਯਾਰੀ ਉੱਚਿਆਂ ਸੰਗ ਕਦੇ ਪਾਈਏ ਨਾਂ,
ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ,
ਐਵੇ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕਦੇ ਤਕਾਈੲੇ ਨਾਂ,
ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ, ਬੇਵੱਸ ਦੀ ਮਦਦ ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ,
ਮੱਦਦ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੇ ਜਤਾਈਏ ਨਾਂ,
ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾਂ,
ਵਿਸਵਾਸ਼ ਤੋੜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਦੇ ਲੜਾਈਏ ਨਾਂ...

Leave a Comment