ਯਾਦ ਆਉਣ ਉਹ ਪਲ___
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਸੀ__

ਯਕੀਨ ਨੀ ਆਉਦਾ ਖੁਦ ਤੇ ___
ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸੀ

Leave a Comment