ਰੱਖ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਐਵੇ ਬਿੱਲੋ ਡਰ ਜਾਈ...
ਨਾਲ ਯਾਰ ਦੇ ਤੂੰ ਮੋਡਾ ਜੋੜ ਖੜ ਜਾਈ...
ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯਾਰਾਂ ਲਈ
ਨੀ ਮੈਂ ਸਬ ਕੁਝ ਹਰ ਦੂੰ....
ਨੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ #ਕੋਕੇ ਬੱਲੀਏ
ਜਿੱਥੇ #ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਜੜ ਦੂੰ....

Leave a Comment