ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਆਉਣੇ ਨੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੀ ਦੇ ਦੂਰ ਨਵੇਂ ਲੱਖ ਰਹਿਣ ਮਿਲਦੇ...

ਲੱਖ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਊ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਜੱਗ ਤੇ,,,
ਇਹ ਯਾਰ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਨਹੀਓਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੇ...

Leave a Comment