ਓ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਦੱਸ ਕੌਣ ਕਹਿ ਜੂ,
ਮੈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਜੂ...
ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਜੂੰ
ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਸਕੀਮ ਕੁੜ੍ਹੇ,
ਜੇ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਤਾਂ #ਯਾਰ ਵੀ
ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਕੁੜ੍ਹੇ...

Leave a Comment