ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਅਾਖਦੇ
ਪਤਾ ੳੁਦੋ ਲੱਗਾ ਜਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਭੱਜ ਗੲੇ.
ਹੈ ਨੀ ਸੀ  ਯਕੀਨ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇ...
ਓ ੳੁਹੀ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਨਾਲ ਖੜ ਗੲੇ..

Leave a Comment