ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਅਣਖੀ ਵੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ
ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਪੰਜ ਕਰੇ ਝੱਟ ਲਾ ਲਈਏ ਮੂਹਰੇ
ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਲਾ ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ
ਜੇ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਹੀ ਹਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ
ਸਾਨੂੰ ਆਖੂ ਕਿਹੜਾ ਜੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਖੰਘ ਜੇ..!!! (y)

Leave a Comment