#ਦੇਸੀ ਦਿਲਦਾਰ ਹਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਆਂ,,,
ਸਿਰੇ ਦੇ #ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਂ, ਅੱਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਂ
ਆਦਤ ਨਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ #Flirt ਕਰਨ ਦੀ...
ਪਰ ਸੁਭਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਆਂ
ਸ਼ੋਂਕ ਨਈ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਣ ਦਾ.....
ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਆ....!!!

Leave a Comment