ਰੱਖੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ #ਅਸੂਲ ਸਾਰੇ #Kaim 🤘🏻ਨੇ
ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ 👱🏻 ਨੂੰ ਨਾ #ਸਿਰ 🙆🏻‍ ਚਾੜਦੇ
ਬੱਸ #ਹੁਣ 👬 ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਦ #ਵਾਰੀਏ
ਜਿਹੜੇ #ਯਾਰੀ ਦਾ ਨੇ ਮੁੱਲ #ਤਾਰਦੇ

Leave a Comment