ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ
ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਿੱਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ...
ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ
ਉਹ ਐਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ?
ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ
ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ...

Leave a Comment