ਯਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖ #FUN ਵਾਸਤੇ,
Busy Local Friend'an ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ__

Ni ਜੀਹਨੂੰ ਮੋਢਾ ਮਾਰ Ikk ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ,
Ohnu ਪੰਜ ਵਜੇ Good Morning ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ__

Leave a Comment