ਪੱਕਿਆਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ,
ਛੱਡ ਦੇ Stand ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇਖੇ ਆ…

ਥੁੱਕ ਥੁੱਕ ਦੇਖੀ…..?
ਚੱਟਦੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ,
ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਦੇ #ਜ਼ਮੀਰ ਦੇਖੇ ਆ !!!

Leave a Comment