ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ...
#ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਵਧੀਆ 👌 ਗੁਜ਼ਰੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੀ,
.
ਪਰ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ #ਯਾਦਾਂ
ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆ ਨੇ….!!!

Leave a Comment