ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ 
ਨਾ ਲੋਚੀਏ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ...
ਨਾਲ ਨੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ
ਬੱਸ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਦਿਨ ਚਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ...

Leave a Comment