ਮੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ :-
ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮੌਤ ਕਿਉ ਮੰਗਦੇ ਆ ?
ਜਿੰਦਗੀ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ :-
ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਓਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ !

Leave a Comment