ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਊਗੀ
ਤੂੰ ਨੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਲੰਗ ਜਾਊਗੀ
ਸੋਖੀ ਨੀ ਔਖੀ ਲੰਘ ਜਾਊਗੀ
ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਗੀ
ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੰਘ ਜਾਊਂਗੀ
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਂਗੀ ਵੇਖ ਲਈਂ
ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗ ਜਾਊਗੀ....

Leave a Comment