ਜਿੰਦ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸ਼ੌਕ ਦੀ,
ਬਸ ਐਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ,
ਬਥੇਰੇ ਕੁਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭੌਕਦੇ,
22 ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰੀ ਦੀ...

Leave a Comment